Działalność legalizacyjna dokonywana jest w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej

Legalizacja dokumentów

Usługa obejmuje legalizację różnego rodzaju dokumentów stosowanych w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie.
Legalizacja dokumentów

1. Dokumenty handlowe: faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż tłumaczy przysięgłych.
2. Dokumenty przewozowe, np. konosamenty, faktury transportowe i inne dokumenty związane z przewozem.
3. Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
4. Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
5. Kopie i kserokopie dokumentów poświadczane za zgodność okazanymi oryginałami.
6. Poświadczanie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.
7. Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.

Legalizacja dokumentów

Przedsiębiorca występujący o legalizację dokumentów składa dokumenty podstawowe dotyczące jego firmy i dokumenty do legalizacji.

Dokumenty podstawowe:

1. Dokument z organów rejestrowych potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej.
2. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.
3. Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
4. Uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego.

Dokumenty do legalizacji:

1. Dokumenty do legalizacji powinny być przedkładane przez przedsiębiorcę w określonej przez niego ilości egzemplarzy i jednego egzemplarza dodatkowego przeznaczonego do dokumentacji, która pozostaje w Dziale Legalizacji DIG.
2. Wszystkie egzemplarze dokumentów przedłożonych do legalizacji powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Przy składaniu dokumentów do legalizacji należy dołączyć wypełniony przez przedsiębiorcę wniosek znajdujący się poniżej.

 

Uprzejmie informujemy, że legalizacja kserokopii dokumentów „za zgodność z oryginałem” od dnia 28.09.2016 r. będzie realizowana w następujący sposób: w przypadku konieczności uwierzytelnienia kserokopii dokumentów przez Izbę eksporter przygotowuje własne oświadczenie  kierowane do zagranicznego klienta potwierdzające informacje zawarte w ksero dokumentu. Ksero dokumentu jest załącznikiem do oświadczenia. 

Legalizacja dokumentów

Ważna informacja

W związku z dużą ilością czynności legalizacyjnych w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej, konieczne jest telefoniczne (71 372 44 91), bądź mailowe ( biuro@dig.wroc.pl) ustalenie terminu dokonania legalizacji. W przeciwnym wypadku, możliwe jest wydłużenie terminu realizacji usługi.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące legalizacji dokumentów zapraszamy do kontaktu.

© 2016 Dolnośląska Izba Gospodarcza – Wszelkie prawa zastrzeżone