poszerzamy perspektywe

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca 27 kwietnia 2017 ogłosiła  konkurs  horyzontalny na dofinansowanie projektów:

SCHEMAT 1.2.A – Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/684-1-2-1-a-wsparcie-dla-przedsiebiorstw-chcacych-rozpoczac-lub-rozwinac-dzialalnosc-b-r-konkurs-horyzontalny-2.html

SCHEMAT 1.2.B – Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/685-1-2-1-b-tworzenie-i-rozwoj-infrastruktury-b-r-przedsiebiorstw-konkurs-horyzontalny-2.html

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

SCHEMAT 1.2.A – dofinansowanie mogą otrzymać projekty przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R polegającą na:

  • prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych)

Projekty badawcze przedsiębiorstw mających służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).

  • zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej)

Wdrożenie (dostosowanie) zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia, uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia.

SCHEMAT 1.2.B – dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:

  • laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
  • centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,  będących jednostkami  organizacyjnymi  lub wyodrębnionymi  organizacyjnie jednostkami  rozpoczynającymi  lub rozwijającymi działalność,  której głównym  zadaniem  jest  prowadzenie badań  naukowych  i prac  rozwojowych w wydzielonych  i przystosowanych  do tego  typu  działalności  pomieszczeniach przy  wykorzystaniu  infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

  • Przedsiębiorcy w tym przedsiębiorcy typu spin off
  • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty
  • konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

SCHEMAT 1.2.A –  ponad  84,4 mln PLN

SCHEMAT 1.2.B – ponad  36,8 mln  PLN

Zasady finansowania projektu

SCHEMAT 1.2.A

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć   5 000 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi  100 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi  4 300 000 PLN

SCHEMAT 1.2.B

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć  25 000 000 PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi  100 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi  12.000.000 PLN

Poziom dofinansowania projektów

SCHEMAT 1.2.A

Maksymalny poziom dofinansowania dla badań przemysłowych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa od 65-80% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych 40-60%.

SCHEMAT 1.2.B

Poziom dofinansowania dla MŚP 35-45% wydatków kwalifikujących się do wsparcia, natomiast dla dużych przedsiębiorstw do 25%.

Okres realizacji projektu

SCHEMAT 1.2.A

Maksymalny okres realizacji projektu nie przekracza 30 miesięcy od udzielenia informacji Beneficjentowi o wyborze projektu do dofinansowania.

SCHEMAT 1.2.B

Maksymalny okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy od udzielenia informacji Beneficjentowi o wyborze projektu do dofinansowania.

 

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Schematu 1.2 A, 1.2.B  można kierować poprzez:

e – mail: info.dip@umwd.pl

telefon:  71 776 58 12 , 71 776 58 13

lub w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej:  ul. Strzegomska 2-4, Wrocław