PFP
REGIONALNA POŻYCZKA HIPOTECZNA

Jaką pożyczkę można otrzymać:

  • Pożyczka RPH może być udzielona maksymalnie do wysokości 700 000 złotych
  • Pożyczki mogą być udzielane na zakup nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności) położonych na terenie województwa dolnośląskiego, ne cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  • Okres spłaty pożyczki (łączny okres pożyczkowy) wraz z odsetkami wynosi

– do 10 lat – wkład własny przedsiębiorcy MŚP wynosi co najmniej 5% ceny netto kupowanej nieruchomości

– do 15 lat – wkład własny przedsiębiorcy MŚP wynosi co najmniej 20% ceny netto kupowanej nieruchomości

  • Dopuszczalny jest maksymalny 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału przez MŚP, przy czym w okresie karencji odsetki od pożyczki są spłacane na bieżąco (miesięcznie)
  • Oprocentowanie pożyczek

Od  2,87% w skali roku (stopa zmienna)

  • Zabezpieczenia : Hipoteka ustanowiona na nieruchomości nabywanej z wykorzystaniem Pożyczki RPH, w przypadku nieruchomości zabudowanejcesja praw z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń  losowych odnawialna przez cały okres trwania umowy RPH, weksel in blanco,  Możliwe dodatkowe zabezpieczenia.
  • Nie pobiera się opłat od przyznanej pożyczki
  • Jeden podmiot może uzyskać jednorazowe wsparcie w ramach projektu

Wykluczenia:

Wykluczenie przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie:

– kupna i sprzedaży nieruchomości,

– pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

– realizacji projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży

 

Regionalna Pożyczka Hipoteczna nie może służyć finansowaniu działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.

 

POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Oddział we Wrocławiu

Skarbowców 23A , 53-025 WROCŁAW

Bud.B-1  lok. 20

tel. fax (+48) 71 332 31 81, 71 391 21 96  tel. kom. (+48)  602 183 723, 532 140 985,  602 386 300, 539 972 332

e-mail:      www.pfp.com.pl